ALGEMENE VOORWAARDEN

Hurenvanburen beoogt op laagdrempelige wijze een groep personen bij elkaar te brengen, die hun goederen of diensten ter beschikking willen stellen aan anderen.

De website van Hurenvanburen is voor iedereen vrij toegankelijk die aan deze algemene voorwaarden en aan de netiquette voldoet.

2.1 Huurders

2.1.1 Zonder registratie is het mogelijk om van alle functionaliteiten van de huurzijde van de website gebruik te maken.

2.1.2 De huurder kan anoniem en op basis van zijn postcode kijken en zoeken. Wanneer een object wordt gehuurd dan vraagt Hurenvanburen om de postcode en huisnummer. De reden hiervan is om de huurder bij de verhuurder (deels) uit de anonimiteit te halen. De verhuurder kan dan bij aflevering vragen naar een identiteitbewijs en postcode en huisnummer controleren. De huurder en verhuurder zijn beiden verplicht zich te houden aan de onderling tot stand gekomen mondelinge en/of schriftelijke afspraken.

2.2 Verhuurders

2.2.1 Zodra de gebruiker wenst te verhuren moet deze zich gratis registreren. Met het aanmaken van het account kunnen 10 gratis advertenties geplaatst worden, al dan niet met foto’s.

2.2.2 Om duidelijk te maken hoe de verhuurprijs tot stand is gekomen, is de format van de advertentie zodanig opgebouwd dat dit voor de huurder duidelijk gemaakt wordt. De (verhuur)dagprijs en de borg die gevraagd worden, heeft een nauwe relatie met de nieuwwaarde, het bouwjaar, de staat van het object en vraag en aanbod. De verhuurder is dan ook verplicht het geschatte bouwjaar en de al dan niet geschatte nieuwwaarde op te geven. Verder wordt de mogelijkheid geboden om in het informatieveld melding te maken van de staat van het object. Voor een beter resultaat van de advertentie kan de adverteerder een foto uploaden. Het is niet toegestaan een foto te plaatsen die geen betrekking heeft op het te verhuren object. Wegens mogelijke auteursrechtinbreuk adviseert Hurenvanburen om slechts zelf genomen foto’s te gebruiken.

2.3. Partijen kunnen gebruik maken van een voorbeeld overeenkomst, die naar eigen goeddunken met een eigen tekstverwerkingsprogramma aangepast kan worden. Hurenvanburen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de tekst in de voorbeeld overeenkomsten. Bij twijfel kunnen partijen een contractjurist inhuren.

Hurenvanburen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang tot de website te ontzeggen.

4.1 Zonder verdere berichtgeving of waarschuwing kan Hurenvanburen het account van een gebruiker blokkeren indien zij daartoe aanleiding ziet. Dit kan het geval zijn bij (vermeend) misbruik van de website of bij misachting van de algemene voorwaarden of netiquette.

4.2 Hurenvanburen heeft het recht verhuurders uit te sluiten als adverteerder als er naar de overtuiging van Hurenvanburen in strijd wordt gehandeld met deze algemene voorwaarden van Hurenvanburen of de Nederlandse wet. Hiervoor kan Hurenvanburen de volgende maatregelen nemen: 1. Het verwijderen van een advertentie. 2. Het blokkeren van het verhuuraccount. 3. Het inlichten van Politie, justitie en rechthebbenden.

4.3 Eveneens behoudt Hurenvanburen zich het recht voor om verhuurders uit te sluiten naar aanleiding van gegronde klachten van derden, te schorsen dan wel definitief te blokkeren. Ook kunnen (ver)huurders op basis van hun postcode en huisnummer worden geblokkeerd.

Een adverteerder kan te allen tijde zijn of haar account verwijderen. Persoonsgegevens zullen daarmee ook worden verwijderd.

Iedere adverteerder dient zich te allen tijde aan de wet en aan de algemene fatsoens- en omgangsregels van het Internet te houden, de zogenaamde netiquette.

7.1 Hurenvanburen zal de bij aanmelding verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de eigen bedrijfsvoering. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Door inschrijving als adverteerder verklaart u dat u toestemming geeft en ermee instemt dat uw persoonsgegevens gebruikt worden conform het doel van de overeenkomst.

7.2 Hurenvanburen zal slechts de minimaal noodzakelijke persoonlijke gegevens aan andere gebruikers of derden beschikbaar stellen. Er is alles aan gedaan om Hurenvanburen zodanig te beveiligen dat persoonlijke gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Huisnummers worden niet openbaar gemaakt.

7.3 Uit veiligheidsoverwegingen logt Hurenvanburen het IP-adres van de computeraansluiting. Hurenvanburen behoudt zich het recht voor om in geval van (vermeend) misbruik gegevens over de desbetreffende aansluiting op te vragen.

7.4 De informatie die opgegeven wordt kan gebruikt worden voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en onthullen absoluut niets over individuele personen.

8.1 Om adverteerder van Hurenvanburen te worden dient men tenminste 18 jaar te zijn en alle verplichte velden van het registratieformulier in te vullen.

8.2 Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt iedere adverteerder over een loginnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. Hurenvanburen wijst elke aansprakelijkheid af bij schade bij misbruik door derden van een loginnaam en/of wachtwoord.

8.3 De adverteerder is als enige aansprakelijk wanneer inloggegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt. De adverteerder vrijwaart Hurenvanburen tegen elke vordering van deze aard. Aangezien Hurenvanburen slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is Hurenvanburen bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een adverteerder door iemand anders wordt gebruikt of misbruikt. Als de adverteerder redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar inloggevens of accountgegevens door onbevoegden worden gebruikt, dient Hurenvanburen onmiddellijk te worden geïnformeerd.

9.1 Het gebruik van Hurenvanburen is geen garantie voor het vinden van een geschikt product of dienst. Wanneer de beoogde contacten en/of resultaten van Hurenvanburen tegenvallen, is Hurenvanburen daarvoor niet aansprakelijk. Hurenvanburen geeft dan ook geen enkele garantie op een succesvol contact of contract.

Hurenvanburen kan niet uitsluiten en sluit daarom elke aansprakelijkheid uit dat onjuiste verklaringen gedaan worden door (ver)huurders. Hurenvanburen tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor de tot stand gekomen contacten en contracten.

9.2 Hurenvanburen kan niet garanderen dat de website Hurenvanburen foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Hurenvanburen is dan ook niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Hurenvanburen jegens (ver)huurders, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de bestuursleden van Hurenvanburen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat Hurenvanburen voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 100 euro.

9.3 Hurenvanburen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de (ver)huurders die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van Hurenvanburen.

9.4 Hurenvanburen sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Hurenvanburen gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de gebruikers.

9.5 De adverteerder/gebruiker van Hurenvanburen vrijwaart Hurenvanburen voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door (ver)huurders of gebruikers en/of onvoldoende naleving door (ver)huurders van enige verplichting jegens Hurenvanburen, al dan niet voortvloeiend uit deze voorwaarden.

9.6 Hurenvanburen is niet aansprakelijk voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die Hurenvanburen niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder Hurenvanburen personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan Hurenvanburen levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Hurenvanburen op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten haar macht liggen, storingen in haar communicatieverbindingen of in haar apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan Hurenvanburen levert.

9.7 In geval Hurenvanburen wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zijn zowel Hurenvanburen als de adverteerder bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

9.8 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Hurenvanburen jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van een adverteerder of gebruiker zullen steeds voor rekening en risico van de desbetreffende persoon zijn.

9.9 Hurenvanburen kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. Hurenvanburen spant zich in om defecten in de dienstverlening altijd zo snel mogelijk te verhelpen.

9.10 Hurenvanburen is niet aansprakelijk voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie. Hurenvanburen is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van (ver)huurders verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

10.1 Nederlands recht is van toepassing.

10.2 Bij geschillen zullen partijen eerst trachten om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien nodig zal door partijen een mediaitor worden aangewezen. Dit laatste slechts indien het geschil zich daartoe leent.

10.3 Mocht het voorgaande niet tot een oplossing leiden, zal het geschil aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland voorgelegd worden.

10.4 Indien een gebruiker/adverteerder of Hurenvanburen een gerechtelijke vordering instelt die in strijd is met deze algemene voorwaarden, zal de wederpartij de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten kunnen vorderen, met een minimum van € 1000.